Diagnoza psychologiczna to główny element w codziennej pracy psychologa. Jej podstawowy cel to opis funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognoz na przyszłość. Diagnoza stanowi ważny krok do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Nie odnosi się ona jedynie do osób z trudnościami psychologicznymi, jest skierowana do każdego, kto chce lepiej poznać siebie, swoje mocne strony i obszary do rozwoju, a także mechanizmy leżące u podłoża danych zachowań.

Do podstawowych metod stosowanych w diagnozie psychologicznej należą: rozmowa z badanym, ustrukturyzowany wywiad, obserwacja oraz testy psychologiczne. Diagnoza dotyczyć może całościowego funkcjonowania danej osoby, bądź poszczególnych jego elementów. W naszej Pracowni wykonają Państwo m.in. diagnozę procesów poznawczych / intelektu, diagnozę neuropsychologiczną, diagnozę kompetencji społecznych oraz diagnozę predyspozycji osobowościowych. Badanie diagnostyczne może być prowadzone na życzenie klienta bądź na prośbę lekarza specjalisty, jako pomoc w postawieniu rozpoznania i zaplanowaniu dalszego leczenia.

Proces diagnostyczny zamyka się maksymalnie w kilku spotkaniach – długość trwania pojedynczej sesji dopasowywana jest przede wszystkim do aktualnych możliwości i samopoczucia badanego. Psycholog zbiera wywiad z osobą badaną, przeprowadza odpowiednio dobrane testy psychologiczne, a także omawia uzyskane wyniki. Po zakończeniu badania diagnostycznego klient otrzymuje opinię psychologiczną, na którą składa się m.in. interpretacja wyników badanego oraz ogólne wnioski/wskazania wypływające z diagnozy.

Istotne jest, aby na spotkanie diagnostyczne przyjść wypoczętym. Nie należy być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (w takim wypadku psycholog może odmówić wykonania badania).

Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.