Okazuje się, że nie wystarczy ukończenie studiów psychologicznych, aby uzyskać upoważnienie do badania osób pracujących z bronią i tych, które ubiegają się o zezwolenie na posiadanie broni, a także do wydawania stosownych orzeczeń psychologicznych.


Psycholog musi spełnić tutaj następujące warunki:

  • tytuł magistra psychologii,
  • co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie psychologa,
  • ukończenie, z wynikiem pozytywnym, specjalistycznego szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce (program takiego szkoleniajest zatwierdzany przez ministra spraw wewnętrznych),
  • zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.

[na podstawie: ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.: Dz. U. z 2012r., poz. 576)]
Pracownia dysponuje bogatą baterią testów psychologicznych
oraz nowoczesnymi aparatami.
Umożliwiają one prowadzenie badań według aktualnych standardów, zgodnie z metodyką
badań psychologicznych dla kierowców.